Profitis Elias in Protaras by Stephanos Mistrellides

Profitis Elias in Protaras by Stephanos Mistrellides

Taken on 6th February 2016.