Fourni by Sotiris Georghiou

Fourni by Sotiris Georghiou

Fourni (Oven) is traditional oven made for baking bread, flaounes but most importantly kleftiko.