Mesa Potamos Waterfall by Andreas Ktorides

Mesa Potamos Waterfall by Andreas Ktorides

Situated near Saitas and Moniatis villages in Troodos Mountain