Photo taken by Kyriakos Ktorides

Photo taken by Kyriakos Ktorides

Tseri is a suburb of Nicosia.